Bestuiving door Hollandse gehoornde metselbijen

 Nederlands    English    Deutsch

Algemene leveringsvoorwaarden metselbijen.nl

De Bijen bestuivingstechniek – 2020

Our terms and conditions are not available in other languages. Please contact De Bijen bestuivingstechniek for details and/or specific information.

Versie december 2020

In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden.

Schriftelijk: betekent berichtgeving via de post, per fax of op elektronische wijze.

Wederpartij of koper: de partij met wie De Bijen bestuivingstechniek een overeenkomst sluit

Verkoper: De Bijen bestuivingstechniek.

Bijenkast: Huisvesting van een populatie metselbijen inclusief de metselbijen, de nestgangen en de in de nestgangen aanwezige bijenlarven

Seizoen: De periode van 1 november tot en met 31 oktober in het volgende jaar

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van De Bijen bestuivingstechniek v.o.f via de website www.metselbijen.nl, hierna te noemen De Bijen. In geval van tegenstrijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van De Bijen, tenzij De Bijen de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van de eigen voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met De Bijen erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging.

1. Indien niet binnen zeven werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

2. Een overeenkomst met De Bijen komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van De Bijen zijde.

3. Wanneer de koper een huurovereenkomst voor meerdere jaren aangaat, dient deze overeenkomst tevens schriftelijk door de koper te worden bevestigd aan De Bijen.

Artikel 2. Prijzen, korting, betaling en verzendkosten.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld zijn alle prijzen exclusief B.T.W.

2. De prijzen leggen de dienstverlening voor één seizoen vast. De hoogte van de prijs is afhankelijk van het aantal gehuurde of gekochte bijenkasten en de aard van de overeenkomst.

3. De Bijen heeft het recht de prijzen voor de gehuurde en/of gekochte bijenkasten aan te passen na ieder seizoen en uiterlijk voor 1 maart van het volgende kalenderjaar.

4. De aangepaste prijzen worden via de website www.metselbijen.nl bekendgemaakt

5. De aangepaste prijzen gelden voor overeenkomsten die na het moment van aanpassing zijn aangegaan, tenzij het een overeenkomst voor meerdere jaren betreft. In dat geval zal de aanpassing van de prijzen binnen de looptijd van de overeenkomst ingaan en wel op het moment van bekendmaking van de aanpassing via de website www.metselbijen.nl

6. Een koper die een overeenkomst voor meerdere jaren aan gaat, heeft recht op vijf euro korting per gehuurde bijenkast in het tweede seizoen na vaststelling van de overeenkomst. Tien euro korting per gehuurde bijenkast in het derde seizoen na vaststelling van de overeenkomst en vijftien euro korting per gehuurde bijenkast in het vierde seizoen en alle daar op volgende seizoenen na vaststelling van de overeenkomst.

7. De korting waar de koper die een overeenkomst voor meerdere jaren aangaat, recht op heeft, wordt gegeven op de actuele prijs voor een gehuurde bijenkast van het lopende seizoen.

8. Betaling geschiedt vooraf aan de levering (bij bestellingen via de webshop op www.metselbijen.nl) of uiterlijk binnen 28 dagen na ontvangst van de factuur.

9. De verzendkosten voor het heenzenden van de bijenkasten zijn voor rekening van de koper. De verzendkosten voor het terugzenden van de bijenkasten zijn voor rekening van de verkoper. De verkoper bepaalt de keuze voor een transporteur.

10. Verzendkosten zijn de geldende tarieven van de Nederlandse besteldienst voor binnenland en buitenland, inclusief een vergoeding voor de verpakking.

Artikel 3 Aard van de dienstverlening bij verhuur, bijenkasten en eigendom

1. De dienstverlening van De Bijen voor het verhuren van bijenkasten gedurende één seizoen bestaat uit:
a. Levering van het aantal overeengekomen bijenkasten
b. Ophalen van het aantal overeengekomen bijenkasten binnen een straal van 65 km rond Nijmegen vanaf half augustus
c. Het zorgdragen voor geschikte dozen voor terugzending van de bijenkasten buiten een straal van 65 km rond Nijmegen vanaf half augustus

2. Het opstellen, bewaren en terugsturen van de bijenkasten moet door de koper en volgens de instructies worden uitgevoerd.

3. Het is niet toegestaan om de metselbijencocons en/of de nestgangen uit de bijenkasten te halen.

4. Het is niet toegestaan om bijenkasten aan een derde partij door te geven.

5. Gedurende de periode dat de bijenkasten bij de koper zijn, is de koper verplicht alles in z’n macht te doen om onjuist gebruik van en schade aan de bijenkasten te voorkomen.

6. De bijenkasten blijven eigendom van De Bijen, tenzij anders is overeengekomen.

7. Ernstige gebeurtenissen, met name overmacht, bijenziekten of bijensterfte die onvoorzienbare gevolgen hebben voor de uitvoering van de dienstverlening stellen de contractpartijen vrij van hun prestatieverplichting gedurende de duur van het effect van de gebeurtenissen, ook als contractpartijen hierdoor in gebreke blijven.

Artikel 4. Levertijd, levering en ontvangst.

1. Levering geschiedt alleen aan kopers die bij het aangaan van de overeenkomst handelen uit naam van een onderneming

2. De levertijd wordt bepaald in overleg met de koper en wordt door De Bijen zo nauwkeurig mogelijk benaderd, doch kan alleen beschouwd worden als streefdatum/-periode.

3. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een overschrijding van de geschatte levertijd. De overschrijding van de levertijd is geen reden tot het annuleren en/of weigeren van ontvangst en betaling van de bestelde goederen.

4. De te leveren goederen reizen heen voor rekening van de koper maar op risico van de verkoper. Het risico gaat over op de koper zodra de goederen door de koper in ontvangst zijn genomen.

5. De koper is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen. De Bijen huurt een distributeur in maar neemt geen verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van deze distributeur en in het bijzonder voor de datum en het tijdstip van de bezorging.

6. Klachten over de levering zoals bijvoorbeeld schade aan de zending, dienen direct aan de distributeur en uiterlijk op dezelfde dag aan De Bijen kenbaar te worden gemaakt.

7. Het eigendom van de door De Bijen geleverde goederen verblijft bij de verkoper, totdat de koper al zijn verplichtingen is nagekomen, welke voortvloeien uit eerdere of latere met de verkoper gesloten overeenkomsten van welke aard ook.

Artikel 5 Duur overeenkomst, beëindiging overeenkomst en retourverplichting van de koper bij huur van bijenkasten

1. De overeenkomst begint na de ontvangst van de orderbevestiging door de koper
en eindigt op 31 oktober van elk jaar, tenzij er een overeenkomst voor meerdere jaren is aangegaan. Een overeenkomst die van rechtswege eindigt op 31 oktober wordt automatisch met één jaar verlengd en eindigt van rechtswege op 31 oktober van het volgende jaar.

2. Een overeenkomst die is aangegaan voor meerdere jaren eindigt alleen wanneer de koper de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van de opzegtermijn.

3. De opzegtermijn van een overeenkomst voor meerdere jaren is één maand.

4. Opzeggen van een overeenkomst voor meerdere jaren tussen 1 februari en 1 mei is niet mogelijk.

5. De koper verplicht zich om de bijenkasten tussen 15 augustus en 15 oktober volledig en in goede staat te retourneren. De Bijen levert het retourlabel of komt de bijenkasten ophalen.

6. De Bijen kiest de distributeur als er sprake is van retourneren via de post.

Artikel 6 Garantie, verlies en diefstal

1. Gehoornde metselbijen zijn levende dieren waarvan het gedrag niet kan worden gegarandeerd en kan afwijken van de verwachtingen. Als er bijen sterven of wegvliegen, is er geen sprake van wederzijdse verplichting tot compensatie

2. Schade aan bijenkasten die het gevolg is van oneigenlijk gebruik, verlies of invloed van derden komt voor rekening van de koper. In geval van diefstal moet aangifte worden gedaan bij de politie en moet een kopie van het politierapport worden overhandigd aan De Bijen.

3. Wanneer een gehuurde bijenkast niet of niet volledig wordt geretourneerd voor 15 oktober, is de koper een bedrag van 110 euro per niet of niet volledig geretourneerde bijenkast aan De Bijen verschuldigd.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door De Bijen uitgegeven werken, informatie op informatiedragers en print-outs daarvan berusten bij De Bijen. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken.

2. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door De Bijen of bij wet toegestaan, mag niets uit de door De Bijen uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens De Bijen wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is de Wederpartij verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door De Bijen uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit materiaal van De Bijen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van De Bijen voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van het niet uitlopen of uitvliegen van metselbijen – die de Wederpartij lijdt doordat De Bijen tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst of in verband met de uitvoering van een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid van De Bijen voor schade die de wederpartij lijdt door oogstderving, is uitgesloten.

3. De aansprakelijkheid van De Bijen voor schade die de wederpartij lijdt door het niet vestigen van metselbijen in een aangeboden nestgelegenheid, is uitgesloten.

4. De aansprakelijkheid van De Bijen voor de gezondheid van de geleverde metselbijen en/of honingbijen nadat ze meer dan 48 uur in bezit zijn van de koper, is uitgesloten

5. De Wederpartij vrijwaart De Bijen tegen alle aanspraken van derden in verband met De Bijen gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die De Bijen in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Artikel 9. Klachten, retourneren en ruilen.

1. Klachten over geleverde producten of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan De Bijen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

2. Ruilen of retourneren van goederen en/of metselbijen is niet mogelijk.

Artikel 10. Partiële nietigheid

1. Indien een bepaling uit een overeenkomst met een Wederpartij en/of deze algemene leveringsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of deze Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke tekst invulling wordt gegeven.

Artikel 11. Verjaring/verval

1. Alle rechtsvorderingen jegens De Bijen, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht/geschillen.

1. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.

2. Eventuele geschillen tussen koper en De Bijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper.

(C)opyright 2018-2019 De Bijen bestuivingstechniek
KVK 54596769 | Btw NL851365589B01 | Onze Leveringsvoorwaarden